Two Minute Therapy

Ther­a­pie bin­nen handbereik!

Heb je zo nu en dan behoefte aan (extra) ther­a­pie en ben je vaak te druk voor een face to face sessie? Dan is TwoMin­uteTh­er­apy (TMT) echt iets voor jou!

Want bij TMT lucht je je hart wan­neer het jou uitkomt en bepaal je zelf wan­neer je de feed­back tot je neemt. Geen reis­tijd, over­volle agenda of par­keer­prob­le­men meer.

Hoe werkt TMT?

Bij TwoMin­uteTh­er­apy luis­teren we naar elkaar zon­der elkaar telkens te hoeven ont­moeten. Jij spreekt een bericht van max­i­maal 2 minuten in, ik luis­ter naar jouw woor­den en geef hier bin­nen 24 uur mijn inge­spro­ken feed­back op.

TMT maakt hier­bij gebruik van What­sApp, een appli­catie voor smart­phones, dat o.a. gebruikt kan wor­den om gratis voice memo’s (gespro­ken berichten) naar elkaar te ver­s­turen. Ook vanuit het buiten­land is deze ser­vice gratis.

Het enige dat je nodig hebt: een smart­phone en 2 minuten.

De kosten

Bij TwoMin­uteTh­er­apy betaal je voor de tijd die nodig is om

1. je inge­spro­ken bericht te beluisteren

2. over het prob­leem na te denken

3. je goede feed­back te geven.

Daar­naast prof­i­teer je natu­urlijk van de flex­i­bele ser­vice waar je bent wan­neer je wilt!

Je kunt kiezen uit een aan­tal ver­schil­lende opties, vari­erend van een sessie tot een pakket. Informeer naar de mogelijkheden!

Je eerste Intro­duc­tie TmT sessie (bericht) is gratis!

Over de therapeute

Ik ben Jean­nette Bolck, gecer­ti­ficeerd pycholoog NIP en heb sinds 2003 een eigen prak­tijk Ther­a­peuten Arts & Bolck, waar ik regel­matig mensen help met een drukke car­rière. Veel van mijn cliën­ten willen vaak meer ther­a­pie dan hun agenda toe­laat. Dat bracht me op het idee van TwoMin­uteTh­er­apy.

Als onderneem­ster, moeder en echtgenote ken ook ik de prob­lematiek van de mid career pro­fes­sional van dicht­bij. Ik help je graag de valkuilen ervan omzeilen.

Drs. Jean­nette Bolck studeerde Klin­is­che Psy­chol­ogy aan de Vrije Uni­ver­siteit in Ams­ter­dam en geeft regel­matig haar visie op relaties en andere psy­chol­o­gis­che onder­w­er­pen in de media.(bekijk bijvoor­beeld bij Koffi­etijd!)

Hoe meld ik me aan

Heb je wel hulp nodig, maar kom je er steeds niet aan toe daar wat mee te doen? Klik dan op de aan­meld­but­ton en meld je aan voor TwoMinuteTherapy.

Na aan­meld­ing krijg je een mail met daarin een intake­for­mulier en de behan­del­ingsovereenkomst met voor­waar­den. Als je beide doc­u­menten hebt inge­vuld en terugges­tu­urd, volgt er een kort ken­nis­mak­ings– gesprek. Dit tele­foonge­sprek duurt ongeveer 45 minuten en kost € 40 excl BTW.

Vraag? Bel Jean­nette  06 50 98 65 80 of stuur een e-mail

TwoMin­uteTh­er­apy | ther­a­pie bin­nen handbereik!

‘Like“us  on http://www.facebook.com/TwoMinuteTherapy

Aanmelden