Two Minute Therapy

Ther­a­pie bin­nen handbereik!

Heb je zo nu en dan behoefte aan (extra) ther­a­pie en ben je vaak te druk voor een face to face sessie? Dan is TwoMin­uteTh­er­a­py (TMT) echt iets voor jou!

Want bij TMT lucht je je hart wan­neer het jou uitkomt en bepaal je zelf wan­neer je de feed­back tot je neemt. Geen reis­ti­jd, over­volle agen­da of par­keer­prob­le­men meer.

Hoe werkt TMT?

Bij TwoMin­uteTh­er­a­py luis­teren we naar elka­ar zon­der elka­ar telkens te hoeven ont­moeten. Jij spreekt een bericht van max­i­maal 2 minuten in, ik luis­ter naar jouw woor­den en geef hier bin­nen 24 uur mijn inge­spro­ken feed­back op.

TMT maakt hier­bij gebruik van What­sApp, een appli­catie voor smart­phones, dat o.a. gebruikt kan wor­den om gratis voice memo’s (gespro­ken bericht­en) naar elka­ar te ver­s­turen. Ook vanu­it het buiten­land is deze ser­vice gratis.

Het enige dat je nodig hebt: een smart­phone en 2 minuten.

De kosten

Bij TwoMin­uteTh­er­a­py betaal je voor de tijd die nodig is om

1. je inge­spro­ken bericht te beluisteren

2. over het prob­leem na te denken

3. je goede feed­back te geven.

Daar­naast prof­i­teer je natu­urlijk van de flex­i­bele ser­vice waar je bent wan­neer je wilt!

Je kunt kiezen uit een aan­tal ver­schil­lende opties, vari­erend van een sessie tot een pakket. Informeer naar de mogelijkheden!

Je eerste Intro­duc­tie TmT sessie (bericht) is gratis!

Over de therapeute

Ik ben Jean­nette Bol­ck, gecer­ti­ficeerd pycholoog NIP en heb sinds 2003 een eigen prak­tijk Ther­a­peuten Arts & Bol­ck, waar ik regel­matig mensen help met een drukke car­rière. Veel van mijn cliën­ten willen vaak meer ther­a­pie dan hun agen­da toe­laat. Dat bracht me op het idee van TwoMin­uteTh­er­a­py.

Als onderneem­ster, moed­er en echtgenote ken ook ik de prob­lematiek van de mid career pro­fes­sion­al van dicht­bij. Ik help je graag de valkuilen ervan omzeilen.

Drs. Jean­nette Bol­ck studeerde Klin­is­che Psy­chol­o­gy aan de Vri­je Uni­ver­siteit in Ams­ter­dam en geeft regel­matig haar visie op relaties en andere psy­chol­o­gis­che onder­w­er­pen in de media.(bekijk bijvoor­beeld bij Koffi­eti­jd!)

Hoe meld ik me aan

Heb je wel hulp nodig, maar kom je er steeds niet aan toe daar wat mee te doen? Klik dan op de aan­meld­but­ton en meld je aan voor TwoMinuteTherapy.

Na aan­meld­ing kri­jg je een mail met daarin een intake­for­muli­er en de behan­del­ingsovereenkomst met voor­waar­den. Als je bei­de doc­u­menten hebt inge­vuld en terugges­tu­urd, vol­gt er een kort ken­nis­mak­ings- gesprek. Dit tele­foonge­sprek duurt ongeveer 45 minuten en kost € 40 excl BTW.

Vraag? Bel Jean­nette  06 50 98 65 80 of stu­ur een e‑mail

TwoMin­uteTh­er­a­py | ther­a­pie bin­nen handbereik!

Like“us  on http://www.facebook.com/TwoMinuteTherapy

Aanmelden